Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a

Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je

Radim Zobal (IČ 65376862)

se sídlem Palánek 63, Vyškov, 68201

(dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Palánek 63, Vyškov, 68201

email: info@itasport.cz

telefon: +420 777 614 212

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo

či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,

identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více

zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní

nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

- jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro

plnění smlouvy.

- jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

· plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

· oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro

zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

· Váš souhlas se zpracováním pro účely vedení Vašeho uživatelského účtu a

poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a

newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2

zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

· vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze

smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány

osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a

adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro

uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné

smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

· zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování

ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný

souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

· po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního

vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních

vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

· po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely

vedení uživatelského účtu a marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje

zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří

jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních

údajů. Některé zpracování některých operací využíváme služeb a aplikací

zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Příjemci osobních údajů jsou poskytovatelé následujících služeb

· podílejících se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy,

zprostředkovatel dopravy zboží

General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o.

Průmyslová 5619/1

CZ-58601 Jihlava

https://gls-group.eu/CZ/cs/ochrana-osobnich-udaju

Česká pošta, s.p. - dopravce

Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ 47114983

https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/ochrana-osobnich-udaju-gdpr

zajišťujících služby provozování e-shopu a služby související

savana.cz s.r.o.

Lounská 983/43, 405 02 Děčín VI-Letná

IČ: 28750659, DIČ: CZ28750659

https://www.savana.cz/files/dokumenty/obchodni-podminky/obchodni-podminky-savanacz-2018.pdf

Google Inc. - cloudové služby - statistiky návštěvnosti webu, záloha daňových

dokladů, záloha emailové komunikace

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, USA, CA 94043

služba Google Analytics - statistiky návštěvnosti webu

služba Google Drive - cloudové zálohy dat

služba Gmail - cloudový emailový klient

https://policies.google.com/

Heureka Shopping s.r.o. - zásílání dotazníku

Karolinská 650/1, Praha 8, IČ: 02387727

https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci

programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty Vám zasíláme pokaždé,

když u nás nakoupíte, pokud jejich zasílání neodmítnete zaškrtnutím příslušného pole při

procesu objednávání. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci

programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě oprávněného zájmu, který spočívá ve

zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší

zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je

Heureka Shopping s.r.o., provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme

předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje

nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.

Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli

vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V

případě Vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

· zajišťující marketingové služby.

The Rocket Science Group, LLC - služba Mailchimp pro evidenci a odesílání e-mailů

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

https://mailchimp.com/legal/

2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou

poskytovatelé mailingových a cloudových služeb, prostřednictvím nichž realizujeme

některé úkony s osobními údaji (podrobně viz bod V./1).

VI.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

· právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

· právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení

zpracování dle čl. 18 GDPR.

· právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

· právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

· právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

· právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu

nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že

se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření

k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že

jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu

přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím

internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s

podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany

osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle

novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Ve Vyškově dne 25.5.2018.